ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET

ANYAG- ÉS ALAKÍTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK

 

A Tanszék életrajza

A Tanszék a Felsőfokú Gépipari Technikum alapításának kezdeti időszakában, 1963-ban létesült Mechanikai Technológia Tanszék néven. Megszervezésére Dr. Vojnich Pál, a Ganz-Mávag Metallográfiai és Anyagvizsgáló Laboratóriumának vezetője kapott megbízást, aki ehhez a Dr. Gillemot László nevével fémjelzett műegyetemi Tanszéken szerzett oktatói tapasztalatait is kamatoztatta.

1967-ben a Kohó- és Gépipari Minisztérium Oktatási Főosztályáról Márton Tibor vette át a Tanszék vezetését. 1969-ben a Felsőfokú Gépipari Technikumból Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola lett. Dr. Márton Tibor az 1987-es főiskolai átszervezés (intézetesítés) során főigazgató-helyettessé vált, a Tanszéket pedig Dr. Angyal Béla irányítása alatt összevonták a Gépgyártástechnológiai Tanszékkel. A létrehozott Gépgyártástechnológia Intézeten belül is megmaradt a Tanszék szakmai önállósága és profilja. A fémtani és forgácsnélküli alakítási szakcsoportból álló szervezeti egységet az alapító tagnak számító Dr. Czinege Imre irányította és intézetigazgató-helyettesi minőségben gazdája volt a kutatás-fejlesztési tevékenységnek.

Az 1990-es átszervezés során a Tanszék ismét önállóvá vált. Ekkor Dr. Czinege Imre a Főiskola főigazgatója lett, Dr. Kisfaludy Antal vette át a Tanszék vezetését, aki 1971-től a Tanszék munkatársa, előtte a Vasipari Kutató Intézet laborvezetője. Az újra önállósult szervezeti egység - a főiskolai oktatási profil részleges megváltozását figyelembe véve - az Anyag- és Alakítástechnológiai Tanszék nevet vette fel, módosítva az oktatási tevékenységét is. A Főiskola a gépipar szakemberellátása helyett az egész ipar kiszolgálását tűzte ki célul (ezt tükrözte az 1991-ben bekövetkezett névváltoztatása is, azaz a "Gépipari" szó elhagyása az intézmény nevéből). Az 1997-ben nyugdíjba vonult Dr. Kisfaludy Antalt Dr. Czinege Imre váltotta fel a Tanszék vezetésében.

A főiskolai integrációval járó szervezeti átalakítások következtében újra intézeti Tanszékké vált a szervezeti egység. A Gépgyártástechnológiai Tanszékkel együtt 2000. január 1-től felálló Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet igazgatója Dr. Palásti Kovács Béla, míg tanszékvezetőként igazgató-helyettese Dr. Czinege Imre.

A Tanszék létszámalakulására jellemző, hogy míg 1966-ban csak 3 főállású oktatója volt, a hetvenes évek közepére ez a szám 12-re emelkedett. 1978-ban a Tanszék teljes létszáma 21 fő volt, mivel az oktatókat jelentős létszámú laboratóriumi asszisztencia segítette a gyakorlatok előkészítésében és vezetésében. A jelenlegi személyi állományt 8 főállású, 1 részfoglalkozású, 2 óraadó oktató, valamint 6 főállású és 1 részfoglalkozású "nem oktató" beosztású munkatárs alkotja.

Az oktatási tevékenység mellett a Tanszéknek kezdettől fogva jelentős a kutató-fejlesztő és az ezzel kapcsolatos publikációs tevékenysége is. Mind az oktatás, mind a kutatás-fejlesztés területén jó kapcsolatokat ápol az egyetemi és főiskolai társtanszékekkel, továbbá nagy súlyt helyez az oktatók tudományos továbbképzésére is. A Tanszék oktatói közül 1 fő a műszaki tudomány doktora, 4 fő a műszaki tudomány kandidátusa vagy PhD fokozattal rendelkezik (közülük 1 fő habilitált egyetemi tanár), 6 fő pedig egyetemi doktori fokozatot szerzett.

A Tanszék az alapképzéshez metallográfiai és anyagvizsgáló laboratóriummal rendelkezik, míg a szakirányú képzést képlékenyalakító és hegesztő laboratóriumok szolgálják. Az egyes laboratóriumokban a hagyományos és a korszerű berendezések aránya változó, ahogyan ez a felhasználói szférára is jellemző. A Tanszék törekszik arra, hogy a gyakorlati oktatás során az alapvető anyagszerkezet- és anyagtulajdonság-vizsgálati eljárásokat és a fontosabb forgácsnélküli anyagtechnológiákat élőben tudja bemutatni a hallgatóknak.

A metallográfiai és az anyagvizsgáló laboratóriumokban a hagyományos anyagvizsgáló gépek, valamint az alapvető hőkezelő berendezések mellett helyet kapott az utóbbi évek egyik legnagyobb főiskolai beruházása, egy pásztázó (scanning) elektronmikroszkóp is, melyhez - az elektronikus képrögzítés és -feldolgozás elősegítésére - képelemző berendezés csatlakozik.

A technológiákat bemutató laboratóriumokban megtalálhatók a szakterület legfontosabb ipari berendezései. A képlékenyalakító laboratóriumban univerzális húzó- és nyomógépek segítik az anyagok alakíthatóságának vizsgálatát, míg mechanikus és hidraulikus sajtológépek szolgálják a képlékeny alakítási technológiák (kivágás, lyukasztás, hajlítás, hengerítés, mélyhúzás, hidegfolyatás, zömítés) bemutatását. Korszerű eszközök vannak a hegesztő laboratóriumban is, ahol bemutathatók a fontosabb gáz- és ívhegesztő, láng- és plazmavágó eljárások, valamint a hegesztés automatizálását segítő berendezések.

A Tanszék nagy hangsúlyt fektet a multimédiás oktatásra és a számítástechnikai lehetőségek kihasználására. Azokon a területen, ahol a szükséges mérések és technológiai bemutatók gyakorlati megvalósítására alkalmas eszközök nem állnak rendelkezésre, ott ezek helyett videofilmeket, számítógépes szimulációt mutat be a hallgatóknak. A mérési adatfeldolgozás, a konstrukciós és technológiai tervezés, az anyagkiválasztás területén olyan szoftverek és adatbázisok állnak rendelkezésre, melyek a legkorszerűbb színvonalat képviselik, és elterjedésük a közeli jövőben prognosztizálható.

 

A Tanszék szakmai profilja

Már a Tanszék szervezését követő időszakban kialakultak az alapvető oktatási és kutatási profilok: az anyagismeret (anyagszerkezettan, anyagtudomány), a metallográfia és anyagvizsgálat, a képlékeny alakítás, a hegesztés és a hőkezelés. Később a szerkezeti és szerszámanyagok, valamint a gyártástechnológiák fejlődése a fémes anyagokra koncentráló oktatás kiterjesztését tette szükségessé a polimerek, a kerámiák és a kompozitok irányában. Ezen kívül a Főiskola nem szorosan vett gépészmérnöki szakokkal bővült (műszaki menedzser, műszaki informatika, biztonságtechnika), így ezeken a szakokon az addigiaktól eltérő célkitűzésekkel kellett az oktatási programokat átszervezni.

A Tanszék a profiljába tartozó tárgyakat differenciáltan oktatja az egyes szakokon és szakirányokon:

A Tanszék a szerkezeti anyagok tulajdonságainak, alkalmazásának és feldolgozásának oktatásával mind az alapozó, mind a szaktárgyi képzésben részt vesz. A mérnöki alapozó tárgyak blokkjában az anyagtudomány alapvető összefüggéseit, valamint a szerkezeti- és szerszámanyagok tulajdonságait ismerteti a hallgatókkal. A tananyagon belül a polimerek, fémek, kerámiák és kompozitok a modern felhasználói igényeknek megfelelő arányokat képviselnek. Részben az alapozó, részben a szaktárgyi képzésben kerül sor az alapanyagok előállító- és a feldolgozó-technológiáinak az oktatására. Ez utóbbin belül az ún. forgácsnélküli (nemforgácsoló) technológiák, mint öntészet, porkohászat, képlékeny alakítás, hegesztés, forrasztás, ragasztás, hőkezelés, felületkezelés jelentik a főbb témaköröket. Az anyagok tulajdonságbecslése, kiválasztása, a technológiatervezés és a szerszámszerkesztés terén a számítógéppel segített módszerek fontos szerepet kapnak.

A fentiekhez igazodva az egyes szakok, szakirányok célkitűzéseit figyelembe vevő tananyagok összeállítása és jegyzetek írása vált szükségessé. Ennek szellemében elkészült és jelenleg használt új jegyzetek a következők:

 1. dr. Kisfaludy Antal - Réger Mihály - Tóth László:
 2. Szerkezeti anyagok I. (Anyagtudomány I.) - 158 oldal, 1994;

 3. dr. Kisfaludy Antal - Réger Mihály - Tóth László:
 4. Szerkezeti anyagok II. (Anyagtudomány II.) - 232 oldal, 1994;

 5. dr. Kisfaludy Antal - Réger Mihály - Tóth László:
 6. Szerkezeti anyagok III. (Anyagtudomány III.) - 88 oldal, 1994;

 7. dr. Kisfaludy Antal - dr. Réti Tamás - Tóth László:
 8. Anyagtechnológia I. - 88 oldal, 1994;

 9. dr. Gáti József - dr. Horváth László - dr. Kisfaludy Antal -
 10. dr. Kovács Mihály - dr. Réger Mihály - Tóth László:

  Anyagtechnológia II. - 392 oldal, 1994;

 11. Bagyinszki Gyula:
 12. Anyagismeret és minősítés - 260 ill. 272 oldal, 1996 ill. 1998;

 13. dr. Horváth László:
 14. Képlékenyalakító technológiák elméleti alapjai - 172 oldal, 1996;

 15. Bagyinszki Gyula:
 16. Forgácsnélküli anyagtechnológiák - 240 ill. 256 oldal, 1997 ill. 1999;

 17. dr. Horváth László:
 18. Képlékenyalakítási alapfeladatok elemzése a képlékenységtan módszereivel - 174 oldal, 1997;

 19. Dr. Gáti József - Dr. Kovács Mihály:

Kötéstechnológia - 196 oldal, 1999.

 

A tananyagok fejlesztése ma is folyik, és az új igényeknek megfelelően a Tanszék állandó tevékenységévé vált. A felsorolt jegyzeteken kívül jelentős számban és terjedelemben készültek/készülnek oktatási segédletek is az egyes képzési formákhoz ill. tantárgyakhoz.

A Tanszék a kutatási-fejlesztési tevékenységben megkülönböztetett figyelmet fordít az alkalmazott fejlesztési feladatokra, nem elhanyagolva az alapkutatáshoz közel álló tématerületeket sem. Ez utóbbiak szolgálják a kutatók egyéni tudományos tevékenységének szinten tartását és továbbfejlődését. Az alkalmazott fejlesztési feladatok vállalásával a Tanszék követi a hazai fizetőképes keresletet minden olyan problémánál, mely a profiljába vág, vagy a Tanszéken rendelkezésre áll a probléma menedzselésére képzett szakember. Az ilyen irányú tevékenység tehát kiterjed a feladatmegoldáson kívül a feladatmenedzselés területére is, és ez együttműködés szervezését is igényli. A kooperációnak ki kell használnia a feladatok területén megpályázható pénzügyi forrásokat. Az alapkutatás-jellegű feladatokban való részvétel érdekében kapcsolatok létesülnek a hazai kutatóhelyekkel és társtanszékekkel, illetve azok képviselőivel. Az anyagi lehetőségek biztosítására itt is csak sikeres célpályázatok elnyerésével lehet remény.

 

A Tanszék munkatársai

a jelenben:

Arany Judit

nyugdíjas mechanikus

1968-

Dr. Bagyinszki Gyula

docens; okl. gépészmérnök,

okl. mérnöktanár, okl. hegesztő szakmérnök,

a műszaki tudomány kandidátusa

1995-

Bíró Zoltán

tanszéki mérnök; autótechnikai mérnök

és mérnöktanár

1997-

Dr. Czinege Imre

egyetemi tanár, tanszékvezető; okl. gépész-

mérnök, okl. irányítástechnikai szakmérnök,

a műszaki tudomány kandidátusa

1966-

Dr. Gáti József

docens, főtitkár; gyártástechnológus üzem-

mérnök, okl. gépészmérnök, hegesztő

műszaki szakember, európai hegesztőmérnök

1975-

Holocsy Mária

előadó

1970-

Dr. Horváth László

docens; okl. gépészmérnök,

okl. hegesztő szakmérnök,

okl. képlékenyalakító szakmérnök

1976-

Hucker Péter

szakmunkás

1969-

Ivancsó László

üzemmérnök

1971-

Dr. Kisfaludy Antal

nyugdíjas főiskolai tanár;

okl. kohómérnök, okl. hőkezelő szakmérnök,

a műszaki tudomány kandidátusa

1971-

Kovács Gábor

mechanikus

1972-

Dr. Kovács Mihály

docens, megbízott könyvtárvezető;

okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár,

okl. hegesztő szakmérnök,

európai hegesztőmérnök

1967-

Kovács Tünde

tanszéki mérnök;

gépész üzemmérnök és mérnöktanár,

okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár

1999-

Libertiny Gáborné dr.

nyugdíjas főiskolai tanár, óraadó;

okl. kohómérnök

1966-

Dr. Réger Mihály

docens;okl. kohómérnök, Ph.D.

1992-

Dr. Réti Tamás

tanár; gyártástechnológus üzemmérnök,

okl. alkalmazott matematikus,

a műszaki tudomány doktora

1988-

Dr. Sárossy György

docens; okl. gépészmérnök

1970-

Dr. Vojnich Pál

nyugdíjas főiskolai tanár, óraadó;

okl. gépészmérnök

1963-

a múltban:

Berecz András

tanársegéd

1969-1980

Dr. Cserta Gábor

adjunktus

1982-1988

Dévényiné dr.Verebély Judit

docens

1964-1995

Franke László

nyugdíjas mechanikus

1967-1977

Dr. Fuchs Erikné

mechanikus

1974-1977

Fuszek Henrikné

nyugdíjas tanár, adminisztrátor

1970-1989

Fücsök Ferenc

adjunktus

1968-1992

Gencs Tamás

üzemmérnök

1978-1997

Gerencsér Béla

tanársegéd

1994-1995

Jakab Miklósné

szakmunkás

1969-1974

Kocsis Jenő

műhelyvezető

1960-1988

Kovács Ágoston

docens

1969-1988

Dr. Márton Tibor

tanár

1967-1993

Oberländer Sándor

üzemmérnök

1971-1996

Dr. Poprócsi István

tanár

1984-1994

Ranga József

mechanikus

1970-1973

Rozsnoki László

tanársegéd

1976-4981

Simon Kálmán

nyugdíjas mechanikus

1968-1979

Skriba Zoltán

tanár

1969-1984

Somfai Péter

mechanikus

1969-1977

Szabó Lászlóné

előadó

1968-1970

Tóth László

adjunktus

1992-1999

Ujpálné dr. Szeghegyi Ágnes

adjunktus

1987-1995

 

A Tanszék oktatási tevékenysége

A Tanszék jelenleg a következő tantárgyak oktatását látja el:

 

ANYAGTUDOMÁNY (1.)

Gépészmérnöki szak, I. évfolyam, összes szakirány, 1. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Réger Mihály főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A szerkezetek építésében használatos anyagok körének és az egyes anyagcsoportok jellegzetes tulajdonságainak megismertetése. A szerkezeti anyagok körében alkalmazott gyakoribb anyagvizsgálati alapfogalmak áttekintése és vizsgálatok bemutatása. A fémes anyagok szerkezete, a képlékeny alakváltozás, az újrakristályosodás fogalmainak és mechanizmusainak ismertetése. Az acélok egyensúlyi és nemegyensúlyi állapotaival kapcsolatos alapfogalmak tisztázása.

 

ANYAGTUDOMÁNY (2.)

Gépészmérnöki szak, I. évfolyam, összes szakirány, 2. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy + kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Réger Mihály főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

Az első félév elméleti alapozására építve a szerkezetek készítésére használt anyagok szerkezete és tulajdonságai közötti kapcsolatrendszer, valamint a szerkezetváltoztatás módszereinek ismertetése. A fémek, műanyagok, kerámiák anyagismereti tudnivalóinak áttekintése. A szabványok, kézikönyvek, számítógépes adatbázisok adta lehetőségek bemutatása.

 

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPJAI-I. (1.)

Gépészmérnöki szak, I. évfolyam, összes szakirány, 2. félév

Heti órakeret: 1 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Kisfaludy Antal főiskolai tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A fémes alapanyagok gyártásának (kohászat, acélgyártás, alumíniumgyártás), a polimerek és kerámiák előállításának és az elsődleges formaadó technológiáknak (öntészet, porkohászat) megismertetése, valamint a kohászati meleg- és hidegalakító technológiák áttekintése.

 

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA ALAPJAI-I. (2.)

Gépészmérnöki szak, II. évfolyam, összes szakirány, 3. félév

Heti órakeret: 1 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Kisfaludy Antal főiskolai tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A fémes anyagok szerkezetváltoztató technológiáinak (hőkezelés) és a felületnemesítő technológiáknak megismertetése, valamint a polimerek, kerámiák és kompozitok legáltalánosabb feldolgozó technológiáinak áttekintése.

 

KÖTÉSTECHNOLÓGIA

Gépészmérnöki szak, II. évfolyam, CAD/CAM szakirány, 4. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Mihály főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A kötéstechnológiai alapfogalmak áttekintése. Az ipari gyakorlatban alkalmazott fontosabb kötéstechnológiai eljárások elvének, berendezéseinek, eszközeinek és technológiájának bemutatása, különös tekintettel a gépgyártástechnológia követelményeire. Az eljárások során készített kötésekkel szembeni követelményeknek, a kötések vizsgálatának és ellenőrzésének ismertetése és elemzése. Ipari alkalmazási példák bemutatása.

 

ALAKÍTÁSTECHNOLÓGIA ÉS GÉPEI (1.)

Gépészmérnöki szak, III. évfolyam, CAD/CAM szakirány, 5. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Horváth László főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A képlékenyalakítással való gyártás sajátosságainak, a képlékenyalakító technológiák elméleti alapjainak, a fontosabb hideg- és melegalakító technológiák tervezési lépéseinek és szerszámainak, valamint a technológiákat kiszolgáló alakítógépek kiválasztási szempontjainak megismertetése.

 

ALAKÍTÁSTECHNOLÓGIA ÉS GÉPEI (2.)

Gépészmérnöki szak, III. évfolyam, CAD/CAM szakirány, 6. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy + kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Horváth László főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A fontosabb lemezalakító technológiák tervezési folyamatának megismertetése, valamint a technológiát kiszolgáló szerszámok, alakítógépek áttekintése.

 

ANYAGTECHNOLÓGIÁK SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉSE

Gépészmérnöki szak, III. évfolyam, CAD/CAM szakirány, 6. félév

Heti órakeret: 1 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Horváth László főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A képlékenyalakító-, hegesztő- és hőkezelő technológiák számítógépes tervezéséhez használható programok felépítésének ismertetése, programmodulok írása, tesztelése.

 

KÖTÉS- ÉS ALAKÍTÁSTECHNOLÓGIA (1.)

Gépészmérnöki szak, II. évfolyam, Gépszerkesztő-tervező szakirány, 4. félév

Heti órakeret: 1 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Sárossy György főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A képlékenyalakítással, ill. az anyagszétválasztással való gyártás főbb eljárásainak, szerszámainak, berendezéseinek megismertetése.

 

KÖTÉS- ÉS ALAKÍTÁSTECHNOLÓGIA (2.)

Gépészmérnöki szak, III. évfolyam, Gépszerkesztő-tervező szakirány, 5. félév

Heti órakeret: 1 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Gáti József főiskolai docens, Dr. Kovács Mihály főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A kötéstechnológiai alapfogalmak áttekintése. Az ipari gyakorlatban alkalmazott fontosabb kötéstechnológiai eljárások elvének, berendezéseinek, eszközeinek és technológiájának bemutatása, különös tekintettel a gépszerkesztés-tervezés követelményeire. Az eljárások során készített kötésekkel szembeni követelményeknek, a kötések vizsgálatának és ellenőrzésének ismertetése és elemzése. Ipari alkalmazási példák bemutatása.

 

ANYAG- ÉS TECHNOLÓGIAVÁLASZTÓ ESETTANULMÁNYOK

(szabadon választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, összes szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 1 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Czinege Imre egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A mérnöki ismeretek komplex rendszerezése, közismert gyártmányok alkatrészeinek elemzése révén.

 

KÉPLÉKENYALAKÍTÓ TECHNOLÓGIÁK ÉS SZERSZÁMOK SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉSE

(szabadon választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, összes szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 1 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Horváth László főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A képlékenyalakító technológiák és szerszámok számítógépes tervezéséhez szükséges alapfogalmak és összefüggések rendszerezése, a használható programok felépítésének ismertetése, programmodulok írása, tesztelése.

 

HEGESZTETT SZERKEZETEK TERVEZÉSE

(szabadon választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, összes szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 1 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Mihály főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A kötéstechnológiai alapfogalmak áttekintése. Az ipari gyakorlatban alkalmazott fontosabb kötéstechnológiai eljárások elvének és technológiájának bemutatása, különös tekintettel a szerkezettervezés követelményeire. A varratméretezéshez és kötéskialakításhoz szükséges összefüggések, szempontok rendszerezése. A hegesztett kötésekkel szembeni követelményeknek, a kötések vizsgálatának és ellenőrzésének ismertetése és elemzése. Ipari példák bemutatása.

 

HEGESZTÉS GÉPESÍTÉSE ÉS AUTOMATIZÁLÁSA

(szabadon választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, összes szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Bagyinszki Gyula főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A hegesztés gépesítési szintjeinek, a hegesztőrobotok és célgépek jellemzőinek ill. alkalmazhatóságának, a hegesztésben elterjedt szenzorok típusainak ismertetése. Robotos hegesztésre alkalmas munkadarabok kialakítási szempontjainak, a hegesztőkészülékek fajtáinak áttekintése. Üzemlátogatások kapcsán gyakorlati tapasztalatok szerzése.

 

KORSZERŰ FELÜLETNEMESÍTŐ ELJÁRÁSOK

(szabadon választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, összes szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Bagyinszki Gyula főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

Felületkezelés alkalmazási jelentőségének, anyagtudományi alapjainak, előkészítő módszereinek, eljárásainak (felületszilárdítás, felületedzés, felületi átolvasztás, felolvasztó hegesztés, védőbevonatolás, termikus szórás, plattírozás, fizikai gőzfázisú bevonás (PVD), kémiai gőzfázisú bevonás (CVD), passziválás, ötvöződúsítás, felületi ráolvasztás, felületötvözés, felrakó hegesztés) megismertetése. Felületkezelési rétegek vizsgálati, minősítési lehetőségeinek, a felülettechnológiák tervezési elveinek áttekintése.

 

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAGVÁLASZTÁS ALAPJAI

(irányítottan választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, CAD/CAM szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 0 ea. + 3 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Czinege Imre egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

Számítógépes anyagkiválasztó algoritmusok és adatbázisok felépítésének, valamint működtetésének bemutatása. A jelenleg forgalmazott, korszerű anyagkiválasztó szoftverek megismertetése, alkalmazási lehetőségeinek demonstrálása konkrét feladatok megoldásával.

 

ANYAGTUDOMÁNYI MODELLEZÉS ÉS SZIMULÁCIÓ ALAPJAI

(irányítottan választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, CAD/CAM szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 0 ea. + 3 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Réti Tamás főiskolai tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A képlékenyalakító-, hegesztő- és hőkezelő technológiák folyamatainak számítógépes modellezéséhez és szimulációjához szükséges anyagtudományi és matematikai ismeretek rendszerezése, majd ezen ismeretanyag birtokában szimulációs programok elkészítése, értékelése.

 

TERMIKUS ANYAGTECHNOLÓGIÁK SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉSE

(irányítottan választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, CAD/CAM szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 0 ea. + 3 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Mihály főiskolai docens, Dr. Réti Tamás főiskolai tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A termikus anyagtechnológiák rendszerező összefoglalása. A kötő- és hőkezelő technológiák hagyományos ill. számítógépes tervezése alapjainak áttekintése. Technológiahelyes szerkezeti kialakítások bemutatása és alkalmazása egyszerű példákon. A CAD/CAM alkalmazások demonstrálása a termikus technológiák tervezésében.

 

SZÁMÍTÓGÉPES ANYAGVÁLASZTÁS A TERVEZÉSBEN

(irányítottan választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, Gépszerkesztő-tervező szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 0 ea. + 3 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Czinege Imre egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A mérnöki anyagválasztás megkülönböztetett jelentőségének és a számítógéppel segített tervezési és gyártási folyamatba való szerves beépülésének demonstrálása. Az alapvető anyagválasztási stratégiák áttekintése, az optimalizáláson alapuló új módszerek megismertetése, az anyagkiválasztó szoftverek és adatbázisok kezelésének bemutatása.

 

TECHNOLÓGIA VÁLASZTÓ STRATÉGIÁK A TERVEZÉSBEN

(irányítottan választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, Gépszerkesztő-tervező szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 0 ea. + 3 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Czinege Imre egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A gépszerkesztéshez ill. tervezéshez kapcsolódó szempontok összefoglalása, melyek alapján az alkatrészek kialakításához nélkülözhetetlen tervezői, technológiai előírások megfogalmazhatók.

 

AUTÓIPARI KÖTÉS- ÉS ALAKÍTÁSTECHNOLÓGIA

(irányítottan választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, Autótechnika és üzemeltető szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 0 ea. + 3 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Mihály főiskolai docens, Dr. Sárossy György főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A korszerű kötés- és alakítótechnológiák áttekintése, különös tekintettel az autóipari termékek gyártására. Kötéstechnológiák alkalmazásának bemutatása autóipari lemez- ill. forgástest alkatrészek gyártásánál. Lemezek méretpontos vágásának, egyengetésének, továbbá a korszerű hidegalakítási eljárások (mélyhúzás, finomkivágás, stb.) alkalmazási lehetőségeinek ismertetése.

 

KAROSSZÉRIA GYÁRTÓ ÉS JAVÍTÓ TECHNOLÓGIÁK

(irányítottan választható)

Gépészmérnöki szak, II.-III. évfolyam, Autótechnika és üzemeltető szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 0 ea. + 3 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Sárossy György főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A gépkocsi karosszériák gyártásában és javításában alkalmazott technológiai eljárások, gyakorlati fogások megismertetése.

 

TERMELÉSI FOLYAMATOK I. (ANYAGISMERET ÉS MINŐSÍTÉS)

Műszaki menedzser szak, I. évfolyam, Szervező és informatika szakirány, 1. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Bagyinszki Gyula főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

Az ipar legkülönbözőbb területein használatos anyagok felépítésének, fizikai-, technológiai- és használati jellemzőinek rendszerező ismertetése. A szilárd anyagok szerkezetének, tulajdonságainak, megmunkálhatóságának és károsodásállóságának vizsgálatára, az anyagokat feldolgozó termelési folyamatok minőségirányítására alkalmas fontosabb módszerek ill. eszközök bemutatása. A szerkezeti anyagok forgalmazásában bizonyos fokú tájékozottság kialakítása, a műszaki intelligencia és kommunikációképesség fejlesztése.

 

TERMELÉSI FOLYAMATOK I. (FORGÁCSNÉLKÜLI ANYAGTECHNOLÓGIÁK)

Műszaki menedzser szak, I. évfolyam, Szervező és informatika szakirány, 2. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Bagyinszki Gyula főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

Az iparágazatok (könnyű-, műanyag-, fém- és szilikátipar) jellegzetes szerkezeti anyagai előállítás- ill. feldolgozás-technológiáinak ismertetése. A forgácsnélküli anyagtechnológiák rendszerező áttekintése. A termelési folyamatokban alkalmazható alakadó-, kötő- és szerkezetváltoztató eljárások lehetőségeinek ill. korlátainak bemutatása, valamint a szakmai műveltség bővítése.

 

ANYAGTUDOMÁNY

Műszaki informatika szak, II. évfolyam, Tervezési rendszerek szakirány, 3. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Réti Tamás főiskolai tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A számítógépes termék- és technológia-tervezésben fontos anyagok felépítésének, fizikai-, technológiai- és használati tulajdonságainak rendszerező ismertetése. A szilárd anyagok szerkezetének, mechanikai jellemzőinek, megmunkálhatóságának és károsodásállóságának vizsgálatára alkalmas fontosabb módszerek ill. eszközök bemutatása. A szerkezeti anyagok kiválasztásában, anyagadatbankok használatában megfelelő tájékozottság elérése.

 

GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK

Műszaki informatika szak, II. évfolyam, Tervezési rendszerek szakirány, 3. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Gáti József főiskolai docens, Dr. Sipos Sándor főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A mechanikai technológiák alapjainak megismertetése, különös tekintettel ezen technológiák számítógépes tervezésének szempontjaira, ill. megkülönböztetett hangsúlyt adva a forgácsoló eljárásoknak (esztergálás, gyalulás, marás, fúrás, köszörülés), valamint bizonyos termikus-mechanikai technológiáknak (hegesztés és hőkezelés) ill. a képlékenyalakító eljárások fontosabb változatainak (térfogati és lemezalakítások).

 

ANYAGTECHNOLÓGIÁK INFORMATIKÁJA I.

Műszaki informatika szak, II. évfolyam, Tervezési rendszerek szakirány, 4. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy + kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Réti Tamás főiskolai tanár, Dr. Bagyinszki Gyula főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A mérnöki számítógépes technológiatervezés és -szimuláció alapjainak ismertetése. A számítógépes anyagkiválasztási, technológiatervezési, szimulációs algoritmusok elveinek, az anyag-, technológia- és költségoptimalizálás módszereinek áttekintése. A technológiai folyamatok lehetőségeinek ill. korlátainak bemutatása, valamint a szakmai műveltség bővítése.

 

ANYAGTECHNOLÓGIÁK INFORMATIKÁJA II.

Műszaki informatika szak, III. évfolyam, Tervezési rendszerek szakirány, 5. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy + kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Horváth László főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

Képlékenyalakítási folyamatok elméleti alapjainak és modellezésének megismertetése. A folyamatok szimulációjára alkalmas módszerekben bizonyos fokú tájékozottság kialakítása, a műszaki intelligencia és kommunikációképesség fejlesztése.

 

ANYAG- ÉS GYÁRTÁSISMERET

Biztonságtechnikai szak, I. évfolyam, 3. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Mihály főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A fontosabb szerkezeti anyagok felépítésének, fizikai-, technológiai- és használati tulajdonságainak rendszerező ismertetése. A gyakorlatban alkalmazott anyagok szerkezetének, mechanikai jellemzőinek, megmunkálhatóságának és károsodásállóságának vizsgálatára alkalmas fontosabb módszerek ill. eszközök bemutatása. A szerkezeti anyagok előállító és feldolgozó technológiáinak rendszerező áttekintése.

 

MŰSZAKI NÉMET

(szabadon választható)

Valamennyi szak, II.-III. évfolyam, összes szakirány, 4-6. félév

Heti órakeret: 0 ea. + 3 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Kovács Mihály főiskolai docens

A tantárgy oktatásának célkitűzései:

A német nyelvű szakirodalom hatékony tanulmányozásához szükséges szakmai és nyelvi készségek, ismeretek fejlesztése.

 

MANUFACTURING ENGINEERING 1A

(GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI ISMERETEK)

Gépészmérnöki szak, I. évfolyam, Villamos (Nottingham) szakirány, 1. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Czinege Imre egyetemi tanár

 

MATERIALS ENGINEERING

(ANYAG- ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA)

Gépészmérnöki szak, II. évfolyam, Villamos (Nottingham) szakirány, 3. félév

Heti órakeret: 2 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Réger Mihály főiskolai docens

 

MANUFACTURING ENGINEERING

(ANYAG- ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA)

Gépészmérnöki szak, II. évfolyam, Villamos (Nottingham) szakirány, 4. félév

Heti órakeret: 3 ea. + 1 gy. Félévi követelmény: kollokvium

Tantárgyfelelős: Dr. Czinege Imre egyetemi tanár

 

MATERIALS AND MANUFACTURING ENGINEERING

(ANYAG- ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA)

Gépészmérnöki szak, III. évfolyam, Villamos (Nottingham) szakirány, 6. félév

Heti órakeret: 4 ea. + 2 gy. Félévi követelmény: gyakorlati jegy

Tantárgyfelelős: Dr. Réti Tamás főiskolai tanár

 

A Tanszék aktuális Tudományos Diákköri (ill. szakdolgozat) témái konzulenseikkel

Dr. Bagyinszki Gyula:

Nagy energiasűrűségű eljárások alkalmazási lehetőségei

Hegesztés technológiatervezési és robotosítási kérdései

 

 

Dr. Gáti József:

Polimerek kötéstechnikája

 

 

Dr. Horváth László:

Gépipari termékek gyártási technológiájának kifejlesztése

 

 

Dr. Kovács Mihály:

A hegesztés hazai története

Hegesztők oktatásának módszertani kérdései

 

 

Dr. Réger Mihály:

Mikroszerkezeti vizsgálatok képelemző módszerrel

Hőmérsékleteloszlás meghatározása lézeres kezelésnél

 

 

Dr. Réti Tamás:

Átalakulási folyamatok előrejelzése új típusú kinetikai modellek felhasználásával

Mikroszerkezet topológiai vizsgálata

 

 

Dr. Sárossy György:

Egy különleges - Wats-Ford jellegű - sajtolási technológia elemzése és alkalmazása elmozdulásmérő deformálódó lemezének gyártásánál

Az akadó csúszás (stick-slip) jelensége, matematikai modellje, s annak numerikus megoldása

Ütéssel történő szerelési művelet kinetikája és kinematikája

Tórusz alakú, belső nyomással terhelt tartályok feszültségeinek elemzése

Csavarrugók méretezésének és gyártásának kérdései

 

 

Bíró Zoltán:

Multimédiás anyagtudomány-oktató programok fejlesztése

 

A Tanszék kutatási, fejlesztési és tanfolyam-szervezési tevékenysége

A Tanszék hagyományos profiljából következik, hogy kutató-fejlesztő munkái főként az anyagtudomány és anyagvizsgálat, a képlékenyalakítás, a hőkezelés, valamint a hegesztés területeire esnek. A Tanszéknek hagyományosan jók az ipari kapcsolatai, bár az általános recesszió miatt ezen a területen visszaesés volt tapasztalható a 90-es évek elején és közepén. Az utóbbi években a gazdaság élénkülése gyorsan érezhetővé vált a Tanszéki fejlesztési témák növekedésében is, ezáltal 1999-re sikerült reálértékben is meghaladni az 1989-90-es évek árbevételét.

A Tanszék kutatásfejlesztési filozófiája az, hogy elsősorban a szakterületére eső ipari megbízások megszerzésére törekszik, de ugyanakkor ezekkel egyenrangúan fontosnak tartja az OMFB, OTKA, MKM és egyéb pályázati forrásokból alap- és alkalmazott kutatási feladatok kidolgozását is. A következőkben az elmúlt időszak néhány jelentősebb eredményét mutatjuk be, érzékeltetve azok sokszínűségét. A vázolt területeken a Tanszék aktív publikációs tevékenységet fejt ki rangos bel- és külföldi folyóiratokban, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon.

Az érdeklődő hallgatóknak lehetőségük van Tudományos Diákköri munkát végezni az éppen aktuális tanszéki témákban. Igen szép intézményi és országos szintű eredmények születtek az elmúlt évek tanszéki TDK-dolgozataival.

Általános anyagtudomány

Az anyagtudomány tantárgy oktatásához kapcsolódóan végrehajtott fejlesztések elsősorban a tananyag megértésének könnyítését, jobb szemléltetését hivatottak elősegíteni. Ezen a területen elsősorban a pásztázó elektronmikroszkóp és a hozzá kapcsolódó képelemző rendszer jelentett nagy előrelépést. Az elektronmikroszkóp lehetőségeit kihasználva olyan próbatest sorozatot állítottunk össze, amelyen az egyes anyagcsoportok (fémek, polimerek, kerámiák, kompozitok) jellegzetes szerkezeti sajátosságai tanulmányozhatók. Az elméleti oktatás kiegészítéséhez magyarázó szöveggel ellátott tablók készültek. Terveink szerint a jövőben egy olyan számítógépes adatgyűjtő rendszert helyezünk üzembe, mellyel a meglévő anyagvizsgáló berendezések korszerű működtetése elősegíthető.

Kvantitatív metallográfia

A kvantitatív mikroszkópia egyik tipikus alkalmazási és kutatási területe az ötvözetek mikroszerkezetének (fázisok, szövetelemek) számszerű jellemzése és ezen adatok valamint az anyagtulajdonságok közötti összefüggések feltárása. A Tanszéki kutatás a fenti témakörökön belül döntően a mikroszkópos részecskék (2 és 3 dimenziós geometriai alakzatok) alakjának kvantitatív minősítésére irányul, melyben meghatározó szerepet játszik a digitális képelemzés korszerű módszereinek hasznosítása. A főbb kutatási részterületek a következők: mikroszkópos részecskék alakjának kvantitatív morfológiai jellemzése, bonyolult geometriájú, kétdimenziós alakzatok alak szerinti minősítése, zárt görbével reprezentált alakzatok rotáció invariáns jellemzése, szimmetriaérzékeny alaktényezők származtatása, dendrites szerkezet jellemzőinek kinetikai modellezése, felületi szemcsenövekedési folyamatok in-situ vizsgálata acélokon, cella-automata módszerek alkalmazása csíraképződési és növekedési folyamatok kinetikai szimulációjára.

Kristályosodási folyamatok vizsgálata

A fémötvözetekből készült termékek, alkatrészek nagyobb hányada esetén az olvadékállapotból való megszilárdulás során kialakult szerkezet döntő jelentőségű a mechanikai és egyéb tulajdonságok szempontjából. Az elmúlt években végzett kutatásfejlesztési tevékenység ezen összefüggések feltárására irányult. Speciális kristályosító berendezés épült, mellyel az alábbi területek kutatására, megismerésére nyílik lehetőség:

Anyagvizsgálati célú eszközök fejlesztése és gyártása

A különleges célú anyagvizsgáló berendezésekkel kapcsolatos fejlesztések területén a Tanszéknek komoly hagyományai vannak. Az itt elért eredmények mindig a hazai iparban felmerült igények kielégítéséhez kapcsolódnak, így ennek megfelelően olyan speciális megoldású, illetve speciális rendeltetésű anyagvizsgáló eszközök kifejlesztésére, tervezésére, gyártására kerül sor, amelyek vagy hiányoztak a bel- és külföldi piacról, vagy a piaci áraknál lényegesen olcsóbban előállíthatók. Példaként az alábbi, saját fejlesztésű anyagvizsgáló rendszereket lehet megemlíteni:

Képlékeny alakítás

A fémek képlékeny alakítása során az alakítógép és a munkadarab egy sajátos rendszert alkot. A két tényező együttműködésének eredményeként alakulnak ki a hidegalakított termék tulajdonságai. A kutatási-fejlesztési tevékenység ezért két irányban folyhat: az alakítógép és az alakítási folyamat tanulmányozására. A főbb kutatások az alábbiakban foglalhatók össze:

Hegesztés

A Tanszék kezdettől fogva kiemelkedő szerepet töltött és tölt be a hegesztés hazai oktatásában, kutatásában. 1970 óta folyamatosan képez hegesztő műszaki szakembereket, majd 1993 óta hegesztőtechnológusokat. Az MSZ EN 729-3 szerinti munkakör betöltésére felkészítő, OKJ szakképesítést nyújtó, 340 órás hegesztőtechnológus tanfolyamot ipari szakemberek bevonásával szervezi meg. Az European Federation for Welding, Joining and Cutting (röviden: EWF, magyarul Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség) 1998. december 9-11. között Leidenben megtartott Igazgató Tanácsa és Közgyűlése felvette Magyarországot teljes jogú tagjai sorába. A döntés során a Szövetség illetékes bizottságai a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülést mint tanúsítási szervezetet több európai képzésre és képesítés kiadására akkreditálták, közülük a Főiskolán az "Európai Hegesztőtechnológus" (EWT = European Welding Technologist) és az "Európai Hegesztőspecialista" (EWS = European Welding Specialist) képzést engedélyezték. Ezen tanúsítás birtokában a Tanszék 1999 májusában a korábban végzett technológusok kiegészítő képzését is lebonyolította, melynek eredményeképpen 18 fő Magyarországon először vehette át az "Európai Hegesztőtechnológus" diplomát.

A hegesztés bonyolult hőfolyamat, melynek végeredményét, a hegesztési varrat tulajdonságait nagyon sok tényező befolyásolja. A szerteágazó kutatási lehetőségek közül az elmúlt időszakban az alábbiakban értünk el eredményeket:

Fémtani, hőkezelési, felületkezelési folyamatok számítógépes tervezése, szimulációja

A termikus technológiai folyamatok számítógéppel segített tervezése - amely az elmúlt évtizedben került az érdeklődés és a kutatás középpontjába - szükségképpen feltételezi az átalakulási folyamatok kinetikai modellezését, a mikroszerkezet és a tulajdonságok közötti kapcsolat matematikai leírását. Mindez megkülönböztetett jelentőségű az acélok nemesítő hőkezelése, a felületi diffúziós kezelések (pl. cementálás), ... tekintetében. A Tanszéki kutatómunka e tárgykörben elsődlegesen a következő területekre koncentrálódik:

Egyéb kutatási-fejlesztési tevékenységek

A fentiekben felsorolt, hosszú távú kutatási tevékenységek mellett számos olyan megbízás és pályázat teljesítését is elvégzi a Tanszék, melyek szorosan nem tartoznak az említett csoportok egyikébe sem. Ezek közül ízelítőként említünk néhányat (minden téma az OMFB támogatását élvezi, hazai vállalati partner közvetítésével):

Oktatásfejlesztés

Az oktatásfejlesztés területén a Tanszék részt vesz a LEONARDO DA VINCI-projektben, ahol az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés és a főiskolai mérnökképzés tanterveinek, tananyagának korszerűsítése folyik nemzetközi tapasztalatok felhasználásával, valamint a HOBEON holland-magyar együttműködésben. Célja a felsőoktatás és a szakképzés területén történő együttműködés elősegítése. A programot mind a holland, mind a magyar kormány támogatja.

 

Tanszéki hírek, információk, érdekességek

Tájékoztató az OKJ szerinti hegesztőtechnológus tanfolyamról

I. Jogállás

1. A hegesztőtechnológus tanfolyamot a Budapesti Műszai Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kara Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézetének Anyag- és Alakítástechnológiai Tanszéke szervezi. A tanfolyamait 1972 óta, a szakmában ismert és elismert ipari szakemberek bevonásával bonyolítja le a Tanszék.

2. A tanfolyam elnevezése "Hegesztőtechnológus" (angolul Welding Technologist, németül Schweißtechniker), a képzés ideje 340 óra.

3. A tanfolyam tematikája az alábbi négy témakörre épül:

Hegesztési eljárások és berendezések (80 óra)

Anyagok és viselkedésük hegesztés során (80 óra)

Hegesztett szerkezetek tervezése (40 óra)

Hegesztett szerkezetek gyártása, minőségbiztosítás (80 óra)

mely 60 óra hegesztési gyakorlattal egészül ki.

4. A tanfolyamot eredményesen elvégző és annak tananyagából eredményesen vizsgázó hallgatók az MSZ EN 719 szerinti felelős hegesztő szakembernek minősülnek és az Országos Képzési Jegyzék (OKJ 53 5233 01) szerinti képesítést nyerik el, ill. az MSZ EN 729-3 szerinti követelményeket kielégítő szakterületen dolgozhatnak

5. A 340 órás képzés iskolarendszeren kívüli önköltséges tanfolyam, melynek részvételi díja (min 15 fő esetén) 180 eFt/fő. Ez az összeg tartalmazza a tanfolyami jegyzeteket, könyveket és segédleteket, jogosít a tanfolyam előadásainak és gyakorlatainak látogatására (de nem tartalmazza a vizsgaköltséget, amely kb. 30 eFt ).

6. A tanfolyam sikeres elvégzését követően a hallgatók OKJ szerinti szakképesítést tanúsító oklevelet kapnak kézhez.

II. Eljárás

1. A tanfolyamra azok jelentkezhetnek, akik legalább középfokú végzettséggel és minimum 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek (utóbbi alól a Tanszék vezetője eltekinthet), s az elfogadott jelentkezés után legkésőbb a tanfolyam kezdetéig a tanfolyam részvételi díját a Főiskola részére befizették A képzés ideje alatti kimaradás esetén a részvételi díj visszafizetésére nincs mód.

2. A tanfolyam feltételezi a jelentkezőktől a középiskolai szintű műszaki alapismeretek (matematika, fizika, mechanika) meglétét.

3. A tanfolyamra jelentkezni a jelentkezési nyomtatvány kitöltésével lehet. A Tanszék a tanfolyamot minimum 15 fő jelentkezése esetén indítja. Az oktatás várhatóan csütörtökönként 13 - 19h ill. péntekenként 8 - 14h között a Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Karának épületeiben folyik és 22 hétig tart.

4. A tanfolyamon a jelenlétet az előadók tanfolyami napló alapján rendszeresen ellenőrzik. A Tanszék a hallgató kérésére tanfolyamlátogatási bizonyítványt állít ki, s a jelenlétről igazolást ad. A tanfolyami adminisztrációt az Anyag- és Alakítástechnológiai Tanszék végzi. A Tanszék ill. a tanfolyam vezetője - egyetemi ill. főiskolai szakirányú végzettség igazolása esetén - egyes előadások látogatása alól felmentést adhat. Felmentést kaphat továbbá a hallgató a gyakorlati foglalkozások látogatása alól, ha az adott gyakorlati témából alap-, vagy annál magasabb fokú hegesztői végzettséggel rendelkezik Ez a gáz-, a bevontelektródás kézi ív- és a védőgázas hegesztések gyakorlataira vonatkozik. A gyakorlati foglalkozásokon való részvétel kötelező, hiányzás esetén azt pótolni kell. Az elméleti foglalkozásról való távolmaradást a hallgatónak igazolnia kell. Ha a hiányzás mértéke meghaladja az elméleti összóra 10 %-át (28 óra), akkor a hallgató vizsgára nem bocsátható.

5. Mivel a képzés a Budapesti Műszaki Főiskola épületeiben folyik, a hallgatókra a Főiskolára érvényes tanulmányi szabályzat vonatkozik, s ennek megfelelően a hallgatóknak be kell tartaniuk a Főiskola rendjét.

6. A gyakorlati foglalkozások előtt a hallgatók baleset- és tűzvédelmi oktatásban vesznek részt, ennek megtörténtét aláírásukkal igazolják. A gyakorlatokon a hallgatók kötelesek betartani az adott helyre vonatkozó munkavédelmi előírásokat. Balesetveszély esetén a legjobb tudásuk szerint kell eljárniuk, s a foglalkozást vezető oktató utasításait be kell tartaniuk. Amennyiben a hallgató nem hajlandó ezt tudomásul venni, az oktató a hallgatót a foglalkozásról kizárhatja és mulasztását nem igazolja. A tanfolyam végén a hallgatók tűzvédelmi szakvizsgát is tesznek.

7. A tanfolyam befejezését követően a hallgató igazolást kap a tanfolyam látogatásáról. A befejezést követő 2 éven belül a hallgató jogosult a vizsga letételére.

8. A tanfolyami vizsga írásbeli és szóbeli vizsgából áll. Az írásbeli, ill. a szóbeli vizsga anyaga az I/3. pontban megadott 4 témakör. Az írásbeli és a szóbeli vizsga nem lehet ugyanazon a napon. Az írásbeli vizsga ideje témánként 90 perc, melynek eredményét a hallgatóval a szóbeli vizsga előtt közölni kell. A 3 tagú vizsgabizottság elnökét a Gazdasági Minisztérium jelöli ki, tagja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara megbízottja és a Gépészmérnöki Főiskolai Kar főigazgatója.

9. A tanfolyammal kapcsolatosan felvilágosítást a tanszéki előadó, Holocsy Mária, ill. a tanfolyam-vezető, dr. Kovács Mihály főiskolai docens ad.

Tájékoztató az Európai Hegesztőtechnológus (EWT) képzésről

Magyarország 1998. decemberében az EWF (Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség) teljes jogú tagja lett. Ez azt jelenti, hogy 1999. január 1-től hazánk is folytathat európai érvényességű felsőfokú hegesztői szakképzést és saját jogon adhat ki ilyen diplomát.

Az Európai Hegesztőtechnológus szakképzésre ezt a jogot a Bánki Donát Műszaki Főiskola (Budapesti Műszai Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kara) megszerezte. A képzést a Főiskola az EWF által kiadott irányelvek és előírások szerint indítja az alábbiak szerint:

1. A képzésbe felvételi vizsga vagy egyéb felkészültség ellenőrzésére szolgáló eljárás nélkül felvehetők a gépész szakirányú főiskolai végzettséggel rendelkező mérnökök (üzemmérnökök), illetve a BME Gépészmérnöki-, Építőmérnöki-, Villamosmérnöki- továbbá a Miskolci Egyetem (korábban Nehézipari Műszaki Egyetem) Gépészmérnöki-, Bányamérnöki-, Kohómérnöki-, illetve a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán végzett mérnökök. Fentiek számára a tanfolyam első része (a 79 órás EWT I) elhagyható, azonban csak sikeres tesztvizsga letétele után kapcsolódhatnak be a tanfolyamba (a 60 órás EWT II-be + a 201 órás EWT III-ba).

2. A nem gépész szakirányú végzettséggel rendelkező mérnököknek a teljes tanfolyamon

(79 óra EWT I + 60 óra EWT II + 201 óra EWT III) részt kell venniük.

3. A képzésben való részvétel feltételei:

A képzés összóraszáma 340 óra, melyből 280 óra elmélet, 60 óra gyakorlat.

Az elméleti témák és óraszámaik:

1. Hegesztési eljárások és berendezések (80 óra)

2. Anyagok és viselkedésük a hegesztés során (80 óra)

3. Méretezés és tervezés (40 óra)

4. Gyártás és gyártástervezés (80 óra)

-----------------------------------------------------------------

Összesen: 340 óra

A tanfolyamot a Főiskola várhatóan 2000. szeptemberében indítja. A tanfolyamra előzetes jelentkezési lap kitöltésével kell jelentkezni. A részvételi díj várhatóan 300.000.- Ft, mely tartalmazza a Magyar Hegesztéstechnikai Egyesülésnek átutalandó 50.000.- Ft-os vizsgadíjat. A 250.000.-Ft-ot a tanfolyam kezdetéig kell a Főiskolának átutalni, míg a vizsgadíjat csak a tanfolyam végén kell közvetlenül az MHtE-nek átutalni. A tanfolyamot a Tanszék csütörtökönként 13-20 óra között, illetve péntekenként 8-15 óra között tartja.

Az EWT-I alól felmentést kérő résztvevőknek a részvételi díj 175.000.- Ft + 50.000.- Ft vizsgadíj. Ezen személyeknek a megküldött tananyagból tesztvizsgát kell letenniük, s annak sikeres letétele esetén a tanfolyamba csak később kell bekapcsolódniuk. A tanfolyam megkezdése előtt 2 héttel való visszamondás esetén a Főiskola fenntartja magának a jogot, hogy az addig felmerült kiadásaira a részvételi díj 10 %-át felszámítsa. Bővebb információt a Tanszéken dr. Kovács Mihály főiskolai docens (telefon: 210-1450/110 vagy 120 mellék) ad.

 

Tudja-e hogy...

… Dr. Vojnich Pál nyugdíjas főiskolai tanár jelenleg már a 103. felsőoktatási szemeszterét látja el!

… a főiskolák körében szinte egyedülállóan a Tanszék valamennyi oktató státuszú munkatársa tudományos (doktori) fokozattal rendelkezik!

… Dr. Réti Tamás főiskolai tanár a műszaki tudomány doktora a Széchenyi professzori ösztöndíjasok 2000 fős táborába tartozik!

 

A Szak irodalom gyöngyszemei:

A VAS

(metallurgiai hősköltemény)

Fémek között vas a főnök;

Ezért sokan utálják,

De az ipar vidékéről

Likvidálni nem tudják.

Keménysége változatos,

Hegeszteni nem szabad,

Képlékenyen alakítva

Lágyan új formára kap.

 

 

A vasat kohóban gyártják;

Majd utána csapolják,

De ezt nem kocsmában teszik,

Ahogy sokan gondolnák.

Ütőmunkája tűrhető,

A gyűrődést jól bírja,

Ezért a sok mérnök gyakran

Darabjegyzékbe írja.

 

 

Addig kell a vasat verni

Amíg meleg és tüzes;

Ezt a kovácsok jól tudják,

Egyikük sem kőműves.

Minden vas- és acélfajta

Zömmel ezüstös színű,

Fajsúlyuk nyolc körül mozog,

Ami nem túl nagyszerű.

 

 

Egyensúlyi diagramjuk

Világosan mutatja:

Vasötvözet sokféle van,

Mindnek más a vonása.

Ha az acél használódik,

Általában megrozsdul,

De még így is használható

Vasgyűjtés alapjául.

 

 

Például a cé-negyvenöt:

Közepes szén-tartalmú,

Foszfor és kén is van benne,

Ami igen szomorú.

Végezetül az egészről

Annyi bizton mondható:

Tanszékünk tantárgyaiból

Ez mind megtanulható.

 

 

A jellemző szilárdsága

Lehet kisebb és nagyobb,

Normalizált, nemesített

Alakban is láthatod.

Ha sikerül minden vizsgát

Megúszni majd szárazon,

Találkozhatsz még a vassal

Vállalati vonalon

© BG®

 

MILYEN AZ ÖN MÉRNÖKI "ÉRZÉKE"?

(roncsolásmentes önvizsgálati teszt)

A (fel)mérés-kiértékelést a Tisztelt Olvasóra bízzuk, a pillanatnyi állapottényezőire tekintettel!

 

Odaállítják egy megmunkálógép mellé, hogy dolgozzon vele. Ön mit csinál?

a) Bemutatom rajta az éles-, a lapos-, a trapéz-, a zsinór- és a gyászmenetet.

b) Kritikán alulinak minősítem a kritikus fordulatszámát.

c) Megpróbálom elrontani, hogy szabaddá tegyem magam.

Kezébe adnak egy munkadarabot, hogy állapítsa meg miből van. Ön mit válaszol?

a) Hát, ha munkadarab, akkor munkából van.

b) Vas- és acél országából.

c) Hallgatni arany.

Ha egy "jó bőr"-rel találkozna, Ön mit tenne?

a) Fárasztóvizsgálatnak vetném alá.

b) Elővenném a (mélyhúzó)bélyeg-gyűjteményemet.

c) Felolvasnám a bőripari kézikönyvet.

Szakmai tanulmányúton vesz részt és lát egy hatalmas gépet. Ön szerint mi az?

a) Mikroprofesszor, akinek teljesült a harmadik kívánsága.

b) Szovjet gyártmányú számológép.

c) Sok kicsi gép, amelyek sokra mentek.

Olvassa a külföldi szakirodalmat?

a) Nem tudok külföldiül.

b) Csak a Szak népmeséket.

c) Igen, valamennyit szabad (le)fordításban az asztalra.

Önnek fogaskereket kell készítenie. Hogyan fog hozzá?

a) Szerzek egy köszörűkorongot és protézist rakok rá.

b) Ellopom a Fogaskerekűt és átfestem.

c) Fogok egy süllőt és megvárom míg fogas kerekedik belőle.

Ön szerint meddig hipoeutektoidosak az acélok?

a) Nem tudom, nem vagyok idevalósi.

b) Amíg el nem érik a fénysebességet.

c) Amíg Hypo-ban hőkezelhetők.

Miért kell edzeni?

a) Edzett ifjúságért!

b) Hogy a gyorsacél bejusson a legjobb négy közé.

c) Hogy a keménységmérő ne merüljön el.

Ön szerint hogyan készítik a csövet?

a) Lyukat fúrnak a levegőbe és körültekerik anyaggal.

b) A tömör rúd végeit befogják, majd felpumpálják.

c) Integrálnak r-től R-ig, ill. 0-tól z-ig.

Mi az entrópia?

a) Melegvérűek itala.

b) Ismeretlen trópusi bányarém.

c) Albán kazánfűtő szakszervezeti tömörülés.

© BG®

 

Legutolsó frissítés: 2000. február 29.

 

Összeállította: Dr. Bagyinszki Gyula