A Tanszék szakmai profilja

 

Már a jogelőd Tanszék létrehozását követő időszakban kialakultak az alapvető oktatási és kutatási  profilok: az anyagismeret (anyagszerkezettan, anyagtudomány), a metallográfia  és anyagvizsgálat, a képlékeny alakítás, a hegesztés és a hőkezelés. Később a szerkezeti- és szerszámanyagok, valamint a gyártástechnológiák fejlődése szükségessé tette a fémes anyagokra koncentráló oktatás kiterjesztését a polimerek, a kerámiák és a kompozitok irányában. Mindemellett a korábban Bánki Donát Műszaki Főiskola a gépészmérnöki mellé más szakokkal bővült (műszaki menedzser, műszaki informatika, biztonságtechnika), így ezeken az addigiaktól eltérő célkitűzésekkel kellett az oktatási programokat kialakítani.

A Tanszék a profiljába tartozó tárgyakat differenciáltan oktatja az egyes szakokon és szakirányokon:

 

 

A Tanszék a szerkezeti anyagok tulajdonságainak, alkalmazásának és feldolgozásának oktatásával mind az alapozó, mind a szaktárgyi képzésben részt  vesz. A mérnöki alapozó tárgyak blokkjában az anyagtudomány alapvető összefüggéseit ill. vizsgálati módszereit, valamint a szerkezeti- és szerszámanyagok tulajdonságait ismerteti a hallgatókkal, továbbá szorgalmazza az önálló szakirodalom-feldolgozási és előadás-tartási készségek fejlesztését. A tananyagon belül a polimerek, fémek, kerámiák és kompozitok a modern felhasználói igényeknek megfelelő arányokat képviselnek. Részben az alapozó, részben a szaktárgyi képzésben kerül sor az alapanyagok előállító- és feldolgozó-technológiáinak oktatására. Ez utóbbin belül az ún. forgácsnélküli (nem forgácsoló) technológiák, mint öntészet, porkohászat, képlékeny alakítás, vágás, hegesztés, forrasztás, ragasztás, hőkezelés, felületkezelés jelentik a főbb témaköröket. Az anyagok tulajdonságbecslése, kiválasztása, a technológiatervezés és a szerszámszerkesztés terén a számítógéppel segített módszerek is fontos szerepet kapnak.

 

 

A Tanszék a kutatási-fejlesztési tevékenységében megkülönböztetett figyelmet fordít az alkalmazott fejlesztési feladatokra, nem elhanyagolva az alapkutatáshoz közel álló tématerületeket  sem. Ez utóbbiak szolgálják a kutatók egyéni tudományos tevékenységének szinten tartását és továbbfejlődését. Az alkalmazott fejlesztési feladatok vállalásával a Tanszék követi a hazai fizetőképes keresletet minden olyan problémánál, mely a profiljába vág. Az alapkutatás-jellegű feladatokban való részvétel érdekében kapcsolatok létesülnek hazai kutatóhelyekkel és társtanszékekkel, illetve azok képviselőivel.